Slechts enkele maanden geleden ontving adviesbureau en softwareleverancier Covalent het CO2 Bewust certificaat niveau 3. Een mooie prestatie, maar het kan altijd beter. De organisatie ging dan ook direct aan de slag met haar ambitie; een trede 5 certificering. 

Met een trede 5 certificering op de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, neemt Covalent haar verantwoordelijkheid voor de CO2-emissies die ontstaan als gevolg van geleverde producten en dienstverlening.

Emissies scope 3

Op trede 4 en 5 van de prestatieladder zijn de emissies van scope 3 van toepassing. Deze scope 3 emissies zijn in kaart gebracht en de footprint van Covalent is vastgesteld op 42.3 ton CO2 in basisjaar 2015 en 38.1 ton CO2 in 2016 . Zowel in 2015 als 2016 is te zien dat ruim 80% van deze emissies wordt veroorzaakt door ‘Employee commuting’, oftewel het woon-werk verkeer van de collega’s. Er is ook gekeken naar energieverbruik als gevolg van dienstverlening voor klanten. Met een aandeel van ruim 15% in de jaren 2015 en 2016 is deze emissiestroom ook aanzienlijk.

Niet alle scope 3 emissies zijn te kwantificeren. Ook middels de adviesdiensten is Covalent in de positie om grote CO2-emissiereducties te realiseren. Covalent springt hierop in door bijvoorbeeld zitting te nemen in de werkgroep Energiereductie Tunnels. Deze werkgroep presenteerde op het COB-congres in december een maatregelencatalogus Energiereductie tunnels. Daaruit blijkt dat een energiereductie van 50% haalbaar is in de operationele fase van een tunnel. (http://www.cob.nl/groeiboek/maatregelencatalogus-voor-energiereductie-in-tunnels)

Maatregelen

De meest materiële scope 3 emissie is het gevolg van woon-werk reisbewegingen. Om te kijken hoe deze CO2-emissie gereduceerd kan worden, heeft Covalent een ketenanalyse uitgevoerd. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke partijen betrokken zijn bij het ontstaan van de energiestromen. Denk aan auto- en brandstofleveranciers, maar ook de organisatie zelf met bijvoorbeeld het faciliteren van thuiswerken.

Het doel is het jaarlijks reduceren van de emissies met 2.5% als gevolg van het woon-werkverkeer. Covalent doet dit onder meer met maatregelen op het gebied van bewustwording, zoals een persoonlijke terugkoppeling naar de medewerkers met daarin hun uitstoot als gevolg van het vervoer en alternatieven. Ook worden de adviezen die binnen scope 1 en 2 opgesteld zijn voor de consultants gedeeld met kantoormedewerkers, die hiervan in hun privé situatie kunnen profiteren. Het gaat hierbij om advies voor het reduceren van het brandstofverbruik, zoals het regelmatig controleren van bandenspanning.

Gunningsvoordeel projecten

Covalent wil in het geval van projecten verkregen op basis van CO2-gerelateerd gunningsvoordeel, de scope 3 maatregelen van toepassing verklaren. Dat betekent dat de organisatie zichzelf verplicht om ook binnen projectorganisaties maatregelen te nemen.