De prestatie op het spoor moet omhoog om aan de groeiende mobiliteitsbehoefte te kunnen blijven voldoen. Dat dit gevolgen heeft voor de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) is duidelijk. Ingenieursbureau Covalent sprak op de Dag van de Rail over innovatie in operate en maintain van railinfra.

Eerst beter, dan meer

Op de Dag van de Rail werd de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) besproken. De plannen en ambities zijn helder: de prestatie op het spoor moet omhoog om aan de groeiende mobiliteitsbehoefte te kunnen blijven voldoen. Zo moeten er bijvoorbeeld meer treinen tussen de grote steden gaan rijden. Van Eindhoven-Utrecht-Amsterdam zelfs 6 per uur. NS en ProRail zetten in op het programma Eerst beter, dan meer. Eerst minder storingen. En inzicht in wat de gevolgen zijn van een storing op het totale tracé. Men wordt kritischer op bedrijfsprocessen. Deze insteek betekent een focus op beschikbaarheid. Ingenieursbureau Covalent sprak daarom tijdens de bijeenkomst over innovatie in onderhoud en beheer van rialinfra.

Van mechaniek naar automatisering

“The times, they are a changin”, zong Bob Dylan in 1964. Zo is het maar net. Van een bijna idyllisch vroeger, waarbij onderhoud en beheer bestond uit het handmatig bedienen van spoorbomen en het smeren van de wissels, naar de huidige praktijk van complexe geautomatiseerde systemen. Van de in 1990 meest verkochte auto Opel Astra, waarbij onderhoud vooral over mechaniek gaat, naar de auto anno 2015, waarbij het functioneren vooral samenhangt met de boardcomputer en sensoren. Het is die samenhang van systemen die leidt tot een andere invulling van operate en maintain. Dat geldt niet alleen voor de automobielindustrie, maar ook voor railinfra. Een belangrijke lesson learned als het gaat om tunnels is de afhankelijkheid van tunneltechnische installaties (TTI).

Meten is weten?

Meten is weten. Dat klinkt eenvoudig. Toch maakt de samenhang van verschillende systemen en objecten in (multimodale) vervoersnetwerken dit tot een complex proces. Om de vervoersnetwerken te beheren en beheersen zijn systemen nodig die de afzonderlijke componenten overstijgen. Systemen die, rekening houdend met samenhang en “lerende infrastructuur”, antwoord geven op vragen over risicomanagement en capaciteitsplanning.

Het Evolutionary Decision Making Framework (EDMF) is een effectief, intelligent framework dat het ontstaan en de toepassing van stuurinformatie en beslissingsondersteuning vanuit de operatie in 4 kwadranten beschrijft. Kort gezegd komt de gedachte achter het EDMF neer op het idee dat de grote hoeveelheid data over de conditie en beschikbaarheid van (multimodale) infrastructuur wordt vastgelegd en geaggregeerd naar informatie. Deze informatie wordt, in samenhang, toegepast bij beslissingsondersteuning op tal van (beleids)terreinen. Van risicomanagement tot investeringsbeslissingen in kwaliteit en capaciteit. Het netwerk van elementen “leert” op basis van de steeds rijkere beschikbare informatie waardoor beslissingsondersteuning steeds beter wordt.

Dit lijkt misschien science fiction. Toch vormt dit framework de basis voor de onderzoeksvoorstellen van onder meer Covalent en Universiteit Twente voor het Europees subsidieprogramma Horizon 2020.

Beslissingsondersteuning

Terug naar de praktijk van het onderhoud- en beheerproces van railinfra. Het proces moet idealiter vanuit integraliteit benaderd worden, van storingsmelding tot planmatig onderhoud. Data, die ontstaat in de operatie, moet op alle niveaus gebruikt kunnen worden, van operatie tot strategie en andersom. Echter, de hoeveelheid data is enorm en een grotere hoeveelheid gegevens leidt niet noodzakelijkerwijs tot grotere zekerheid bij besluitvorming. Anders gezegd: we lopen tegen de grens aan van wat een mens kan bevatten. Precies hier ontstaat de noodzaak voor Decision Support Systems (DSS). Alleen op basis van transparante en herleidbare informatie uit de operatie, vertaald naar beslissingsondersteuning, kunnen regievoerders sturen. Op beheer en onderhoud. Op het verlagen van kosten voor onderhoud en beheer, zonder beschikbaarheid en veiligheid in het gedrang te brengen.

Lange Termijn Spoor Agenda

Deze ambities vertalen zich naar de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA). Regievoerders worden in toenemende mate op hun verantwoordelijkheid aangesproken door de groeiende verkeersintensiteit, talrijke belangen en deregulering. Focus op prestatie en beschikbaarheid op het spoor betekent een kritische kijk op bedrijfsprocessen. De steeds complexere omgeving is tevens aanleiding voor ontwikkelingen als het Evolutionary Decision Making Framework (EDMF). Het zijn eerste stappen op een lange weg.

Over Covalent

Ingenieursbureau en softwareproducten Covalent loopt voorop in deze ontwikkelingen. Het bureau biedt een vernieuwende en aanvullende propositie met oplossingen die reeds toepassing vinden in de markt. TVL, MUST en Condor zijn bewezen, integrale en gepatenteerde software oplossingen die grote asset owners als ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf helpen om hun organisatie op basis van optimale informatievoorziening aan te sturen. Covalent wordt gezien als expert binnen het domein als het gaat om het faciliteren van onderhouds- en beheerprocessen bij grote asset owners.